Επιμέλεια παιδιών

  • Επιμέλεια παιδιών
  • Επιμέλεια παιδιών
  • Επιμέλεια παιδιών

Η άσκηση γονικής μέριμνας ή αλλιώς επιμέλεια παιδιού σε περιπτώσεις διαζυγίου των γονέων, ρυθμίζεται ενώπιον των δικαστικών αρχών. Για το λόγο αυτό, εφόσον έχετε την παραμικρή υποψία για παραμέληση, κακόβουλη μεταχείριση, αρνητική επιρροή, κακοποίηση του παιδιού σας καθώς και οτιδήποτε άλλο σας οδηγεί στην ανάγκη στοιχειοθέτησης υπόθεσης διεκδίκησης της επιμέλειάς του, απευθυνθείτε σε εμάς. Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση έρευνας και κατόπιν συντάσσουμε ενημερωτικό υπόμνημα (έκθεση) βάσει του οποίου είστε σε θέση να αποκτήσετε την επιμέλεια των παιδιών σας. Εκτός από την αγωγή για την επιμέλεια, δύναται να ασκήσετε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την απαραίτητη στοιχειοθέτηση που προκύπτει από τις υπηρεσίες του γραφείου μας.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες