Παρακολούθηση Κινητού

Η ενέργεια παρακολούθησης κινητού πραγματοποιείται σε απολύτως νόμιμο πλαίσιο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία και μόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανησυχίας τους οποίους κάθε ενδιαφερόμενος-η παρουσιάζει και επεξηγεί λεπτομερώς στα γραφεία μας, κατά τη διάρκεια της αρχικής μας επαφής για την υπόθεση που σας απασχολεί. Στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, οι λόγοι ανησυχίας έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω των πολλαπλών κινδύνων αλλά και της έντονης χρήσης των κινητών μας τηλεφώνων από ιδιαίτερα νεαρή ηλικία. Η υπηρεσία παρακολούθησης κινητού αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη από καταστάσεις που μπορεί να απειλήσουν τη ζωή των παιδιών ή συγγενικών σας προσώπων με ασθένειες που μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα. Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση κινητού σας εξυπηρετεί σε περίπτωση για κάποιος δια της ανωνυμίας του σας παρενοχλεί συστηματικά.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες