Δακτυλικά αποτυπώματα

  • Δακτυλικά αποτυπώματα
  • Δακτυλικά αποτυπώματα
  • Δακτυλικά αποτυπώματα

Τα δακτυλικά αποτυπώματα έχουν την ιδιότητα να παραμένουν αμετάβλητα και αναλλοίωτα υπό κανονικές συνθήκες και σε καμία περίπτωση δεν ταυτοποιούνται μεταξύ τους (ένα άτομο) αλλά και μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Τα ίχνη δακτυλικών αποτυπωμάτων αποσπώνται από ειδικό πραγματογνώμονα – συνεργάτη μας, κατόπιν τα γραφεία μας υποβάλλουν αναλυτική έκθεση στον πελάτη που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για περαιτέρω σύννομες ενέργειες.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες